TEPDAD Tüzüğü


TEPDAD Tüzüğü

İçindekiler

MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi 3

MADDE 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları 3

MADDE 3: Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul 5

MADDE 4: Üniversite ve Fakültelerde Yönetim Görevi Yürüten Üyelerin Program Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmalarına Katılımı 5

MADDE 5: Üyelikten Çıkma. 5

MADDE 6: Üyelikten Çıkarılma. 6

MADDE 7: Organlar. 6

MADDE 8: Genel Kurul 6

MADDE 9: Genel Kurula Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı 7

MADDE 10: Genel Kurul Toplantı İlkeleri 7

MADDE 11: Olağanüstü Genel Kurul 8

MADDE 12: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 9

MADDE 13: Yönetim Kurulu. 10

MADDE 14: Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri 10

MADDE 15: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 10

MADDE 16: Denetim Kurulu. 12

MADDE 17: Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu. 12

MADDE 18: Gelirler. 13

MADDE 19: Derneğin İç Denetimi 13

MADDE 20: Derneğin Borçlanma Usulleri 14

MADDE 21: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 14

MADDE 22: Hüküm Eksikliği 15

MADDE 23: Tüzük Değişikliği 15

GEÇİCİ MADDE 1: Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat. 16

GEÇİCİ MADDE 2: Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu ile Geçiş Dönemi İlişkileri ve Devir Kuralları 16

TEPDAD'ın Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu. 17

Tıp Eğitimi Programlarını

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tüzüğü

 

Derneğin adı "Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir. Derneğin kısa adı "TEPDAD"dır ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İzmir’dedir ve şubesi yoktur.

 

a) TEPDAD’ın temel amacı, tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesi hedeflenmektedir.

b) TEPDAD, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

i. Kurumların başvurusu üzerine, tıp ve sağlık bilimleri eğitim programlarını, değerlendirmek

ii. Kurumların başvurusu üzerine Tıp Eğitimi Programlarını akredite etmek

iii. Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında görev alacak üyeler ve değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,

iv. Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,

v. Tıp eğitimi ile ilgili paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

vi. Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,

vii. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,

viii.Ulusal ve Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,

ix. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,

x. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, yayınlamak ve yayınlatmak

xi. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

xii. Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

xiii. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 

xiv. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,

xv. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

xvi. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,

xvii. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

xviii. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

xix. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ve ilgili “Temel Alan” öğrenme kazanımlarının (çıktılarının) program düzeyinde asgari ölçütler olarak değerlendirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması.

a) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, 

i. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu ve alt komisyonlarında en az bir yıl görev yapmış olmak veya

ii. Tıp eğitimi programlarının değerlendiriciliğini yapan TEPDAD ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az bir kez değerlendirme takımında yer almış olmak 

b) Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle TEPDAD'ın amaçlarını destekleyecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişiler

Yönetim Kurulu kararıyla TEPDAD üyesi olabilirler.

MADDE 4: Üniversite ve Fakültelerde Yönetim Görevi Yürüten Üyelerin Program Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmalarına Katılımı

TEPDAD üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, tıp eğitimi programları yürüten fakültelerde ise Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken TEPDAD’a üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, Derneğin Program Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarına katılmazlar. Tüm diğer üyelik hakları olduğu gibi devam eder.

MADDE 5: Üyelikten Çıkma

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda TEPDAD üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

 

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla TEPDAD üyeliğinden çıkarılırlar. TEPDAD üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

a) TEPDAD tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) TEPDAD organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

TEPDAD'ın organları aşağıda sıralanmıştır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ve alt komisyonlar

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile TEPDAD faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yeni kurullar oluşturulabilir.

 

 

Genel Kurul, TEPDAD'ın en yetkili karar organı olup, TEPDAD'a kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Nisan ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirirler. 

 

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi basılı olarak duyurulmak veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, yetersayı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, yetersayı sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Genel Kurul, ilk toplantıda katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve TEPDAD'ın feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; yetersayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yetersayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

a) Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. 

b) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.

c) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

d) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul'un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir. 

e) Genel Kurul'da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

f) Genel Kurul'da, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

g) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

a) Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya TEPDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. 

b) TEPDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır: 

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

c) Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek, 

d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu aklamak,

e) Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

f) Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,

h) TEPDAD için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

i) TEPDAD'ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

j) Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

k) Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile TEPDAD hizmetleri için görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere ödenecek hizmet bedelleri ile verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek, 

l) TEPDAD'ın feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

m) Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek bütçesinden karşılanır.

 

a) Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçerek göreve başlar. 

b) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

c) Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az üçünün bulunmasıyla açılır ve sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.

d) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

e) Yönetim Kurulu video-konferans ya da tele-konferans yoluyla da toplanabilir.

 

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a) Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,

b) Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,

c) TEPDAD'ı başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,

d) Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,

e) Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği, kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerin bedellerini belirlemek,

f) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek, 

g) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak, 

h) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

i) TEPDAD'ın işleyişi ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun (UTEAK) ve alt komisyonların yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönergelerin, gerektiğinde UTEAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak, 

j) Gerekli gördüğünde, TEPDAD faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla TEPDAD organı olarak çalışacak yeni kurul, komite ve komisyonların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

k) Gerekli gördüğünde, TEPDAD faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,

l) TEPDAD'ın yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,

m) TEPDAD amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,

n) Gerekli gördüğünde, TEPDAD tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

o) Genel Kurul’un belirlediği esaslar dahilinde her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve hizmet alımı bedellerini belirlemek ve ilgililerine ödemek, 

p) TEPDAD organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

 

a) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

b) Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

c) Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

d) Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirir.

e) Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

f) Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

i. TEPDAD'ın, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek,

ii. Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,

iii. Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak.

 

ve Alt Komisyonları

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu ve TEPDAD’a bağlı alt komisyonları, TEPDAD’ın tıp eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak "UTEAK" kullanılır. UTEAK'ın ve TEPDAD’ın alt komisyonlarının yapısı, üyelerin belirlenmesi ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönerge ile belirlenir. Bu yönergede yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

MADDE 18: Gelirler

TEPDAD'ın gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır: 

a) Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

b) Bağışlar (TEPDAD amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),

c) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,

d) Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,

e) Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerden ve diğer TEPDAD faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f) TEPDAD'in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden elde edilen kazançlar.

g) İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

TEPDAD'a gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak Dernekler Kanunu'nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

TEPDAD'ta Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 

MADDE 20: Derneğin Borçlanma Usulleri 

TEPDAD, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, TEPDAD'ın gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve TEPDAD'ı ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

 

TEPDAD Genel Kurulu her zaman TEPDAD'ın feshine karar verebilir. Genel Kurul'da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurul'da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde TEPDAD adında "Tasfiye Halinde Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak TEPDAD'ın para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek yer belirlenmemişse TEPDAD'ın amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

a) Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği önerileri Yönetim Kurulu kararıyla ya da olağan Genel Kurul toplantılarında, üye sayısının en az 1/5'inin yazılı başvurusu üzerine toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile Genel Kurul gündemine ilave edilebilir. 

b) Genel Kurul'da tüzük değişikliği yapılabilmesi için, tüzük değişiklerinde Genel Kurul toplantısına katılımda aranan yetersayı koşulunun sağlanmış olması gerekir. 

c) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. 

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 50 TL, yıllık üye aidatı da 50 TL'dir.

 

"Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" tüzel kişiliğini kazandığı tarihte Tıp Dekanları Konseyi girişimi ile 2007 yılında kurulmuş olan "Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)" ile ilgili aşağıdaki yükümlülükleri de üstlenmiş sayılır.

a) UTEAK tarafından daha önceden yapılmış olan tüm etkinlikler Dernek tarafından yapılmış, yürütülmüş olan tüm program değerlendirmeleri Dernek tarafından yürütülmüş, bu programlara verilen tüm değerlendirme raporları ve yetkinlik kararları Dernek tarafından verilmiş sayılır.

b) UTEAK tarafından sürdürülmekte olan tüm etkinlikler Dernek tarafından devralınmış, "UTEAK” a yapılmış olan tüm akreditasyon talepleri Derneğe yapılmış sayılır.

c) "UTEAK” ta ve alt komisyonlarında Dernek kuruluşundan önce görev yapmış ve Dernek kurulduğunda görev yapmakta olan üyeler aynı görev konum ve süreleri ile Derneğin "Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu"nda ve alt komisyonlarında daha önce görev yapmış ve yapmakta olan üyeler olarak sayılırlar.

d)  Derneğin kurulduğu tarihteki "UTEAK" ve alt komisyon üyeleri, "UTEAK" ve ilgili alt komsiyon üyesi olarak görev yapar ve bu görevlerini Derneğin ilk Genel Kurulu'nda ilgili yönetmelik kabul edilene kadar, halen kullanılmakta olan "UTEAK Yönergesi"ne göre yürütürler. "UTEAK" ile ilgili yönergenin Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile "UTEAK" ve alt komisyonlarının üyeleri bu yönetmelik uyarınca görevlerini sürdürürler.

e) "UTEAK"a ulaşmış tüm belgeler Derneğe ulaşmış, "UTEAK"ca yapılmış tüm yazışmalar Dernek tarafından yapılmış sayılır.

Bu tüzük 23 madde ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır.

 

 

1. Prof. Dr. İskender Sayek (Başkan)

2. Doç. Dr. H. İbrahim Durak (Sekreter ve muhasip üye)

3. Prof. Dr. Yakup Sancar Barış (üye)

4. Yrd. Doç. Dr. Kemal Alimoğlu (üye)

5. Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak (üye)

6. Prof. Dr. Mehmet Melikşah Ertem

7. Yrd. Doç. Dr. Melis Naçar

 

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın