Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği
sürüm. 04.06.2016
(04.06.2016 tarihli TEPDAD Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir)

MADDE 1. Dayanak ve Amaç

Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Tüzüğü'nün 12., 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı TEPDAD organı olarak çalışacak kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili esaslarını belirlemektir.

MADDE 2. Kapsam

Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

MADDE 3.Tanım ve Kısaltmalar

Bu yönetmelikte geçen;

TEPDAD: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni
Yönetim Kurulu: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu
UTEAK:Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu

UATEAK: Uluslararası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu
ÖDR: Tıp Fakültelerinin hazırlayacağıÖzdeğerlendirme Raporu'nu
ADR: Ara Değerlendirme Raporu’nu

TIPDEK: Tıp Dekanları Konseyi

İR: İzleme Raporu’nu

SBGK: Standartları belirleme ve geliştirme komisyonu’nu
DEK: Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu’nu
DeHa: DeğerlendiriciHavuzu’nu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu

TEAD: Tıp Eğitimi (ve Bilişimi) Anabilim Dalı/Birimi’ni
TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.

MADDE 4. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK), TEPDAD tüzüğü Madde 2'de sayılan amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere TEPDAD’a bağlı olarak,  bu maddenin izleyen 4.1., 4.2. ve 4.3. ve 4.4. fıkralarında  belirtilen şekilde kurulmuş özerk bir kuruldur.

4.1. UTEAK’ın görevleri

 1. Türkiye’de tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programlarının TEPDAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek ve akreditasyonla ilgili kararları almak,
 2. Değerlendirme süreçlerinde  görev yapacak üyeleri belirlemek,
 3. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ileilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmaktır.

4.2. UTEAK'ın oluşumu, üyeleri ve görev süreleri

UTEAK toplam 17 üyeden aşağıdaki şekilde oluşur.

 1. SBGK, DEK’te en az 1 yıl görev yapmış en  az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış öğretim üyeleri arasından, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 7 (yedi) tıp fakültesi öğretim üyesi,
 2. TTB tarafından önerildiği takdirde ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, en az biri pratisyen olmak üzere 4 (dört) hekim,
 3. Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) hekim üye,
 4. Bir önceki UTEAK Başkanı,
 5. Yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bir TEPDAD-YK üyesi,
 6. Fakültelerin kuruluş yılı sırasına göre 3 (üç) yıllığına görev alacak ilgili fakülteler tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş 2 (iki) tıp öğrencisi,
 7. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 1 toplum temsilcisi.

 

4.3. UTEAK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyelerinin Seçimi ve Yeniden belirlenmesi

 1. UTEAK üyeliği Ocak ayında başlar, üç (3) yıldır ve başkanlık yapmış üyeler dışındakiler  ardışık olarak üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz, görev süresi biten üyeler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilir ya da  yerlerine yeni üyeler belirlenir.
 2. UTEAK, kendi içinden bir başkan ve sonraki dönemin başkanı olacak bir başkan yardımcısı  ve bir raportör seçer. UTEAK başkanı ve başkan yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır. Bu görev süreleri uzatılamaz.
 3. Görev süresi dolan başkan önceki başkan olur, görevi başkan yardımcısına devreder. Önceki başkan üç (3) yıl daha UTEAK üyesi olarak görev yapar.
 4. Bir kişi aynı zamanda hem tıp fakültesi dekanlığı hem de UTEAK üyeliği görevi yürütemez.
 5. Görev süresi dolmadan görevden ayrılmak durumunda kalan;
  1. Başkan yerine seçim yapılmaz, başkan yardımcısı 3 (üç) yıllık başkanlık görevini üstlenir, yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
  2. Diğer üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından üye belirlenir.

4.4. UTEAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

 1. UTEAK’ın işleyişinden UTEAK başkanı sorumludur. UTEAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda UTEAK’ın işleyişini başkan adına yürütür.
 2. UTEAK, her yıl en az iki (2) toplantı yapar. UTEAK toplantı çağrısı gündemle birlikte UTEAK başkanı tarafından UTEAK üyelerine ve TEPDAD Yönetim Kurulu başkanına en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile bildirilir.
 3. UTEAK üyeleri UTEAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Yerlerine temsilci gönderemezler. Başkanlığa mazeret bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.
 4. TıpDEK ile UTEAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere TıpDEK-YK  tarafından belirlenecek bir TıpDEK üyesi, UTEAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
 5. UTEAK toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır.
 6. Programların akreditasyonu ile ilgili kararlar en az onbir (11) oy ile, tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
 7. Olağan UTEAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (e) ve (f)’de belirtilen koşullar geçerlidir.
 8. UTEAK üyeleri oy hakkı olmadan kurum ziyaretleri dışında tüm TEPDAD komisyonlarının çalışmalarına katılabilirler.
 9. Bu yönergede yer almayan tüm diğer hususlarda TEPDAD tüzüğü ve Yönetim Kurulu kararları dikkate alınır.

4.5. Değerlendirici Havuzu (DH)  ve kurum ziyareti ekipleri

 1. DH: Değerlendirme ziyareti yapılmasına karar verilen fakülteleri ziyaret eden, kurum ziyaret raporu hazırlayan ve UTEAK'a bildiren değerlendirici eğitimi almış kişilerden oluşur.
 2. Her yıl, Tıp Fakültesi Dekanlıkları, TIPDEK ve TEPDAD üyeleri değerlendirici eğitimi için aday isimleri önerebilirler. Her Tıp Fakültesi Dekanlığı yılda sadece bir aday önerebilir. TEPDAD-YK o yılın gereksinimleri ve önceliklerine göre kimlerin eğitim alacağına karar verir.
 3. Ziyaret ekipleri: Akreditasyon amaçlı kurum ziyareti ve ara değerlendirme amaçlı kurum ziyareti yapan iki tip ekip vardır.
 4. Akreditasyon amaçlı ziyaret ekibi; DH, TEPDAD kurul ve komisyonlarından TEPDAD-YK tarafından  aşağıdaki özelliklere göre görevlendirilmiş altı (6) asil, iki (2) yedek üyeden oluşur.  TEPDAD-YK gereğinde gözlemci üye ya da ek üye görevlendirebilir.
  1. TEAD öğretim üyesi (tercihen en az 3 yıl deneyimli)
  2. Temel Bilimler; 1 öğretim üyesi
  3. Dahili Bilimler; 1 öğretim üyesi
  4. Cerrahi Bilimler; 1 öğretim üyesi
  5. UTEAK üyesi
  6. Tıp Öğrencisi
 5. Ara Değerlendirme amaçlı ziyaret ekibi; DH, TEPDAD kurul ve komisyonlarından TEPDAD-YK tarafından görevlendirilmiş   biri UTEAK üyesi (önceki raportör) olmak üzere önceki akreditasyon ziyaret ekibinden görevlendirilmiş üç (3) üyeden oluşur. TEPDAD-YK gereğinde öğrenci, ek üye ya da gözlemci üye görevlendirebilir.
 6. DH ve Ziyaret Ekipleri’nin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a,b, c, d ve e bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

 

MADDE 5. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) görevleri ve oluşumu

5.1.   Görevleri; ülkemizdeki tıp eğitimi programları için, evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, ulusal standartlar belirlemek, bu standartlara ait değerlendirme ölçüt ve kılavuzlarını hazırlamak ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Komisyonca belirlenen temel ve gelişim standartları Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayın haline getirilir ve bir sonraki dönemde uygulanmak üzere tıp fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılır.

 

5.2.   Oluşumu; komisyon en az 10 (on) üyeden oluşur. Aynı üye tekrar komisyonda görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Öğrenci üye, UTEAK üyesi öğrenci belirlenmesi süreci ile birlikte kuruluş sırasına göre fakültelerin önerileri arasından Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Üyeler, TEPDAD-YK tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.   

1.TEAD’da görevli en az 4 öğretim üyesi

2.Temel Bilimler; en az 1 öğretim üyesi

3.Klinik Bilimler; Dahili Tıp; en az 1 öğretim üyesi

4.Klinik Bilimler; Cerrahi Tıp; en az 1 öğretim üyesi

5.En az 1 Pratisyen ya da Uzman Hekim

6.Bir UTEAK üyesi

7.Öğrenci üye

 

5.3.   Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu’nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 5.1 ve 5.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 6. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) görevleri ve oluşumu

6.1.   Görevleri;

 1. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amaçlı eğitim ve danışmanlık programları ile belgelerini hazırlamak,
 2. Akreditasyon sürecine başvuran, başvurmayı düşünen tüm kurumların talebi ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve bunun ile ilgili belge ve dokümanları hazırlamak.
 3. Kurullar ve diğer komisyonlarda  görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

6.2.   Oluşumu;

Danışmanlık ve eğitim komisyonu en az 10 (on) üyeden oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Üyeler,TEPDAD-YK tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

 1. TEAD’da görevli, en az 3 yıl deneyimli, en az 5 öğretim üyesi
 2. Tıp eğitiminde en az 5 yıllık deneyimli en az 4 öğretim üyesi
 3. Bir UTEAK üyesi

6.3.   Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu‘nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 6.1 ve 6.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 7. Uluslararası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UATEAK)

Yurt dışındaki tıp fakültelerinin  mezuniyet öncesi eğitim programlarının TEPDAD adına akreditasyonu için gerekli standart, süreç ve araçları belirler. Oluşumu, görevleri, üyeleri ve süreçleri TEPDAD-YK tarafından hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

MADDE 8. Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

TEPDAD-YK, Denetim Kurulu, kurul ve komisyon üyeliği görevlerinde bulunanlar, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına ve/veya çakışmalarına yol açabilecek durumlara ilişkin TEPDAD etik ilkelerine uymakla yükümlüdür ve TEPDAD’ı temsil edecek tüm bireyler bir çıkar çatışması/çakışması yaratacak durumlara neden olmayacaklarını ve bu ilkeleri okuduklarını ve anladıklarını ifade eden bir “Gizlilik ve Etik Beyanı” imzalarlar.

MADDE 9. Gizlilik

 1. Kurumlar tarafından verilen bilgiler TEPDAD, kurul ve komisyon üyeleri, tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz ancak Yönetim Kurulu kurum kimliği açıklamadan akreditasyon süreçlerinden elde ettiği bilgi ve belgeleri rapor ve sunumlarında kullanabilir.
 2. TEPDAD-YK ve kurul toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.
 3. Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

MADDE 10. Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu

TEPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler web sayfalarında (www.tepdad.org) yayınlanır:

 1. TEPDAD ve kurulların amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,
 2. Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan ulusal standartlar,
 3. Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla TEPDAD’a başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemi ve benzeri belgeler,
 4. TEPDAD’ın değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, çalışmalarını özetleyen çalışma raporları ve yayınlar,
 5. TEPDAD tarafından akredite edilmiş programların listesi ve akreditasyon bilgileri ve sonuç raporları.

MADDE 11.TEPDAD ve TEPDAD Kurul ve Komisyonlarına Ait Belgelerin Saklanması

 1. Yönetim Kurulu Başkanı ve sekreteri, TEPDAD ve TEPDAD kurul ve komisyonlarının çalışmaları ile ilgili belge ve raporlarındüzenli biçimde arşivlenmesini ve 10 yıl saklanmasını temin eder.
 2. TEPDAD, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

 

MADDE 12. Yönetmelikte Değişiklik

 1. Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri ve hangi tarihten itibaren yürürlüğe girmesi gerektiği TEPDAD -YK tarafından Genel Kurul’a sunulur.
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği önerileri, Genel Kurul’un ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 13- Yürürlük ve yürütme

 1. Bu Yönetmelik TEPDAD Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 2. Bu yönetmelik hükümlerini TEPDAD Başkanı yürütür.
 3. Bu yönetmelik hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.

 

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın