Çalışma Esasları

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği
sürüm. 1.1. 2010
(19.12. 2010 tarihli TEPDAD Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir)

MADDE 1- Dayanak ve Amaç

Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Tüzüğü'nün 12., 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ile TEPDAD organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili esaslarını belirmektir.

MADDE 2- Kapsam

Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

MADDE 3-Tanım ve Kısaltmalar

Bu yönetmelikte geçen;

TEPDAD: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni
Yönetim Kurulu: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu
UTEAK:Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu
ÖDR: Tıp Fakültelerinin hazırlayacağı Özdeğerlendirme Raporu'nu
SBGK: Standartları belirleme ve geliştirme komisyonu’nu
DEK: Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu’nu
DİZK: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu’nu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu
TıpDEK: Tıp Dekanları Konseyi’ni
TıpDEK-YK: Tıp Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu’nu
TEAD: Tıp Eğitimi (ve Bilişimi) Anabilim Dalı/Birimi’ni
TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.

MADDE 4- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK), TEPDAD tüzüğü Madde 2'de sayılan amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere TEPDAD’a bağlı olarak,  bu maddenin izleyen 4.1., 4.2. ve 4.3. ve 4.4. fıkralarında  belirtilen şekilde kurulmuş özerk bir kuruldur.

4.1- UTEAK’ın görevleri

 1. Türkiye’de mezunlarına "Tıp Doktoru" unvanı veren fakültelerin  mezuniyet öncesi eğitim programlarının TEPDAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek ve akreditasyonla ilgili kararları almak,
 2. ÖDR değerlendirmesinde ve değerlendirme ziyaretleri sırasında görev yapacak üyeleri belirlemek,
 3. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmaktır.

4.2- UTEAK'ın oluşumu, üyeleri ve görev süreleri

UTEAK toplam 17 üyeden aşağıdaki şekilde oluşur.

 1. SBGK, DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en  az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış öğretim üyeleri arasından, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 7 (yedi) tıp fakültesi öğretim üyesi,
 2. TTB tarafından önerilmiş ve SBGK, DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış hekimler arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, en az biri pratisyen olmak üzere 4 (dört) hekim,
 3. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) hekim üye,
 4. Bir önceki UTEAK Başkanı,
 5. UTEAK sekreterliğini yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bir TEPDAD üyesi,
 6. Fakültelerin kuruluş yılı sırasına göre 3 (üç) yıllığına görev alacak ilgili fakülteler tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş 2 (iki) tıp öğrencisi,
 7. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 1 toplum temsilcisi.

4.3- UTEAK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyelerinin Seçimi ve Yeniden belirlenmesi

 1. UTEAK üyeliği Ocak ayında başlar, üç (3) yıldır ve başkanlık yapmış üyeler dışındakiler  ardışık olarak üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz, görev süresi biten üyeler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilir ya da  yerlerine yeni üyeler belirlenir.
 2. UTEAK, kendi içinden bir başkan ve sonraki dönemin başkanı olacak bir başkan yardımcısı  seçer. UTEAK başkanı ve başkan yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır. Bu görev süreleri uzatılamaz.
 3. Görev süresi dolan başkan önceki başkan olur, görevi başkan yardımcısına devreder. Önceki başkan üç (3) yıl daha UTEAK üyesi olarak görev yapar.
 4. Bir kişi aynı zamanda hem TıpDEK üyesi hem de UTEAK üyesi olamaz.
 5. Görev süresi dolmadan görevden ayrılmak durumunda kalan;
  1. Başkan yerine seçim yapılmaz, başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir, yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
  2. Diğer üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından üye belirlenir.

4.4- UTEAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

 1. UTEAK’ın işleyişinden UTEAK başkanı sorumludur. UTEAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda UTEAK’ın işleyişini başkan adına yürütür.
 2. UTEAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. UTEAK toplantı çağrısı gündemle birlikte UTEAK başkanı tarafından UTEAK üyelerine, TıpDEK temsilcisine ve TEPDAD Yönetim Kurulu başkanına en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile bildirilir.
 3. UTEAK üyeleri UTEAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Yerlerine temsilci gönderemezler. Başkanlığa mazeret bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.
 4. TıpDEK ile UTEAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere TıpDEK-YK  tarafından belirlenecek bir TıpDEK üyesi, UTEAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
 5. UTEAK toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır.
 6. Akreditasyon kararları en az onbir (11) oy ile, tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
 7. Olağan UTEAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (e) ve (f)’de belirtilen koşullar geçerlidir.
 8. UTEAK üyeleri oy hakkı olmadan kurum ziyaretleri dışında tüm TEPDAD komisyonlarının çalışmalarına katılabilirler.
 9. Bu yönergede yer almayan tüm diğer hususlarda TEPDAD tüzüğü ve  Yönetim Kurulu kararları dikkate alınır.

4.5- Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK) görevleri, oluşumu ve ziyaret ekipleri

 1. Görevleri: ÖDR değerlendirmesi sonucu UTEAK tarafından değerlendirme ziyareti yapılmasına karar verilen fakülteleri ziyaret eden, kurum ziyaret raporu hazırlayan ve UTEAK'a bildiren; akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eden ve akredite olan tıp fakültelerinin periyodik izlemini gerçekleştiren üyelerden oluşan komisyondur.
 2. Üyeleri: Komisyon, TEPDAD üyelerinden ve TıpDEK-YK tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu’nun belirlediği ve UTEAK tarafından düzenlenen değerlendirici eğitimine katılmış kişilerden oluşur.
 3. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri, değerlendirme amaçlı her tür ziyaret için UTEAK tarafından komisyon üyelerinden belirlenmiş 5‘er kişilik ekiplerdir.
 4. Bir Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi aşağıdaki üyelerden oluşur.
  1. TEAD öğretim üyesi (tercihen en az 3 yıl deneyimli)
  2. Temel Bilimler; 1 öğretim üyesi
  3. Dahili Bilimler; 1 öğretim üyesi
  4. Cerrahi Bilimler; 1 öğretim üyesi
  5. UTEAK üyesi
 5. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu ve Ekipleri’nin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a),b) ve c)bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 5. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) görevleri ve oluşumu

5.1.   Görevleri; ülkemizdeki tıp eğitimi programları için, evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, ulusal standartlar belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Komisyonca belirlenen temel ve gelişim standartları Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayın haline getirilir ve bir sonraki dönemde uygulanmak üzere tıp fakülteleri ve ilgili  tüm kurumlara dağıtılır.

5.2.   Oluşumu; komisyon en az 10 (on) üyeden oluşur. Aynı üye tekrar komisyonda görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Öğrenci üye, UTEAK üyesi öğrenci belirlenmesi süreci ile birlikte kuruluş sırasına göre fakültelerin önerileri arasından Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Öğrenci üye dışındakiler TıpDEK-YK ve TTB tarafından önerilen üyeler arasından Yönetim kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde  ve üç (3) yıl için belirlenir.   

 1. TEAD’da görevli en az 4 öğretim üyesi
 2. Temel Bilimler; en az 1 öğretim üyesi
 3. Klinik Bilimler; Dahili Tıp; en az 1 öğretim üyesi
 4. Klinik Bilimler; Cerrahi Tıp; en az 1 öğretim üyesi
 5. En az 1 Pratisyen ya da Uzman Hekim
 6. Bir UTEAK üyesi
 7. Öğrenci üye

5.3.   Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu’nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 5.1 ve 5.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 6- Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) görevleri ve oluşumu

6.1.   Görevleri;

 1. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amaçlı eğitim ve danışmanlık programları ile belgelerini hazırlamak,
 2. Akreditasyon sürecine başvuran, başvurmayı düşünen tüm kurumların talebi ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 3. UTEAK ve diğer komisyonlarda  görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 4. Akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamaktır.

6.2.   Oluşumu;

Danışmanlık ve eğitim komisyonu en az 10 (on) üyeden oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Üyeleri TıpDEK-YK ve TTB tarafından önerilen üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

 1. TEAD’da görevli, en az 3 yıl deneyimli, en az 5 öğretim üyesi
 2. Tıp eğitiminde en az 5 yıllık deneyimli en az 4 öğretim üyesi
 3. Bir UTEAK üyesi

6.3.   Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu‘nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 5.1 ve 5.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 7. Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

TEPDAD Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, UTEAK ve diğer komisyon üyeliği görevlerinde bulunanlar, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına ve/veya çakışmalarına yol açabilecek durumlara ilişkin TEPDAD Etik İlkelerine uymakla yükümlüdür ve TEPDAD’ı temsil edecek tüm bireyler bir çıkar çatışması/çakışması yaratacak durumlara neden olmayacaklarını ve bu ilkeleri okuduklarını ve anladıklarını ifade eden bir “Gizlilik ve Etik Beyanı” imzalarlar.

MADDE 8. Gizlilik

 1. Kurumlar tarafından verilen bilgiler TEPDAD, UTEAK ve diğer komisyon üyeleri, tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz ancak Yönetim Kurulu kurum kimliği açıklamadan akreditasyon süreçlerinden elde ettiği bilgi ve belgeleri rapor ve sunumlarında kullanabilir.
 2. TEPDAD Yönetim Kurulu ve UTEAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.
 3. Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

MADDE 9 . Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu

TEPDAD program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler web sayfalarında (www.uteak.org) yayınlanır:

 1. TEPDAD ve UTEAK’ın amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,
 2. Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan ulusal standartlar,
 3. Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla TEPDAD’a başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemi ve benzeri belgeler,
 4. TEPDAD’ın değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, çalışmalarını özetleyen Çalışma Raporları ve yayınlar
 5. TEPDAD tarafından akredite edilmiş programların listesi ve akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan akreditasyonun koşullarını içerir.

MADDE 10.TEPDAD ve UTEAK Belgelerinin Saklanması

 1. TEPDAD ve UTEAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve sekreteri belgelerin ve raporların güvenli biçimde arşivlenmesi ve 10 yıl saklanmasını temin eder.
 2. TEPDAD, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

MADDE 11. Yönetmelikte Değişiklik

 1. Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri ve hangi tarihten itibaren yürürlüğe girmesi gerektiği Genel Kurul’a Yönetim Kurulu tarafından sunulur.
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği önerileri, Genel Kurul’un ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 12- Yürürlük ve yürütme

 1. Bu Yönetmelik TEPDAD Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 2. Bu yönetmelik hükümlerini TEPDAD Başkanı yürütür.
 3. Bu yönetmelik hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.

GEÇİCİ MADDE 1.

Bu yönetmeliğin TEPDAD Genel Kurulu’nda kabul edildiği tarihte UTEAK yönergesine göre "UTEAK" ve “alt komisyonlarda” görev alan üyeler, görev sürelerinin sonuna kadar görevlerini TEPDAD ve organlarında bu yönetmelik uyarınca sürdürürler.

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın